Doutrelepont et associés : avocat droit des médias / avocat médias / avocat droits d'auteurs / avocat auteurs / avocat droit des brevets / avocat brevets / avocat droit des marques / avocat droit européen / avocat européen / journalisme, presse, medias, création, oeuvres, brevet, marque, Europe, Union européenne, Commission européenne, Parlement européen, vie privée, nouvelles technologies, droit des nouvelles technologies, droit à la vie privée, partenariat culturel, public privé, culture, fiscalité.


U bent hier: www.doutrelepont.be » Honoraires

http://www.rechtsanwalt.com/kanzlei/doutrelepont-et-associes/

1. De berekening van de erelonen

Bij toepassing van de regels van de Brusselse Balie, heeft ons kantoor verschillende tariefformules uitgewerkt, afhankelijk van een aantal factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid, de aard van de gevraagde dienstverlening, of het belang van de zaak. De berekeningswijze wordt afgesproken met de cliënt bij aanvang van het dossier.

a. Uurtarief

Bij opening van het dossier wordt een uurtarief afgesproken. De erelonen worden vervolgens berekend door het aantal gepresteerde uren te vermenigvuldigen met het vastgestelde uurtarief.

b. Forfait

In bepaalde situaties kan men vooraf redelijk precies de omvang van de te leveren prestaties inschatten. Dan kan een het verkieslijk zijn voor een cliënt om een forfaitair bedrag af te spreken.

c. Succes fee

Indien het dossier een belangrijke economische impact heeft voor een cliënt, kan een success fee worden gevraagd. Deze wordt degressief berekend rekening houdend met de bedragen die de cliënt heeft ontvangen of heeft uitgespaard.

d. Kostenforfait

Voor elk dossier, ongeacht de berekeningswijze van de erelonen, past ons kantoor een forfait toe van 23% op het bedrag van de erelonen. Dit forfait dekt de kosten die gemaakt worden voor het behandelen en het beheer van het dossier, zoals de telefoonkosten, de kosten van de fotokopies, het raadplegen van databanken, verplaatsingskosten, de kosten van de correspondentie evenals een deel van de vaste kosten (kantoren, administratief personeel, elektriciteit, verwarming, kantoorbenodigdheden,...)


2. Het bedrag van de erelonen

Ons kantoor streeft ernaar om vanaf het begin een zo precies mogelijke inschatting te maken van het bedrag van de erelonen, zodat de cliënt hieromtrent een duidelijk beeld heeft.

In een aantal gevallen zal het evenwel niet mogelijk zijn om een dergelijke inschatting vooraf te maken, bij voorbeeld om dat de instaatstelling van de zaak lang kan duren, onderhandelingen moeilijk kunnen verlopen, omdat er veel handelingen moeten worden gesteld, omdat tegenpartijen in beroep gaan, …


3. De betaling van erelonen

De betaling van de honoraria wordt in de tijd gespreid. Voor elk optreden verplicht de deontologie van de Brusselse Balie om een provisie te vragen, berekend op grond van het belang van de zaak, de omvang van de prestaties en het ingeschatte aantal uren ( ball park inschatting). Tijdens de behandeling van het dossier zullen tussentijdse staten worden opgesteld, waarbij bijkomende provisies worden gevraagd in functie van de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren taken. Op het ogenblik van het afsluiten van het dossier wordt een eindstaat opgemaakt, waarvan de eerder betaalde provisies worden afgetrokken.


4. De verhaalbaarheid van erelonen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 met betrekking tot de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van de advocaat, kan de partij die het proces wint een vergoeding krijgen ter compensatie van (een deel) van de kosten en erelonen die zij betaald heeft voor haar raadsman. Die vergoeding wordt betaald door de verliezende partij.

De bedragen van deze vergoeding zijn forfaitair vastgelegd bij Koninklijk Besluit en worden bepaald in functie van het bedrag van de oorspronkelijke vordering.Webmaster : greenpig sprl